Privacy statement

Verklaring gegevensbescherming
Algemeen
Eden Roc B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ons kantoor verwerkt

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Eden Roc B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Eden Roc B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
het beoordelen van investeringsmogelijkheden;
het informeren over investeringsmogelijkheden;
advisering, bemiddeling en verwijzing;
het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
marketing- en communicatie-activiteiten;
werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Eden Roc B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van vorenstaande doeleinden of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
naam, adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen, geslacht, geboorteplaats en -datum, bankgegevens.
Afhankelijk van de vraag waar onze werkzaamheden en/of dienstverlening inhoudelijk op zien, hebben wij wellicht ook aanvullende persoonsgegevens nodig.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Eden Roc B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Eden Roc B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
wettelijke verplichting;
uitvoering van een overeenkomst;
verkregen toestemming van betrokkene(n);
gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eden Roc B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan banken die betrokken zijn bij de financiering van een transactie, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier.
Daarnaast kan Eden Roc B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Eden Roc B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Eden Roc B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ons kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ons kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
De door ons kantoor behandelde dossiers zullen na sluiting daarvan gedurende 2 maanden worden bewaard indien géén transactie tot stand is gekomen en 7 jaren worden bewaard indien er wel een transactie tot stand is gekomen, waarna de gegevens worden vernietigd.
In geval een betrokkene op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mailbericht of een melding stuurt dan wel ons kantoor telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie, zullen de persoonsgegevens na 6 maanden worden vernietigd, tenzij met betrokkene andersluidende afspraken worden gemaakt.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Graag willen wij u als betrokkene zo veel als mogelijk tegemoet komen deze rechten te kunnen inroepen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan onze geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan het adres dat is vermeld in het slot van deze Verklaring.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Eden Roc B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Eden Roc B.V. te vergroten, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. De website van Eden Roc B.V. maakt thans nog geen gebruik van cookies.

Aanpassing privacy statement
Eden Roc B.V. heeft het recht de inhoud van deze Verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze Verklaring worden op de website van Eden Roc B.V. geplaatst. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.edenroc.nl.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Verklaring kunt u contact opnemen met:
Eden Roc B.V.
Postbus 271
6040 AG Roermond
info@edenroc.nl